Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN REUS – BAIX CAMP (Hospital Universitari Sant Joan Reus)

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

METGE/ESSA URGÈNCIES PER ÀREA PEDIATRICA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:
• Experiència laboral com a metge/essa d’urgències en l’àrea de pediatria en l’àmbit hospitalari.
• Titulacions de metge/essa especialista compatibles en l’àmbit de les urgències de pediatria hospitalària expedits per una Universitat/Ministeri espanyols, o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
• Formació addicional específica per al lloc de treball. (Indicant hores)
• Experiència docent i investigadora.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia. Títol expedit per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri espanyol competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa, amb integració progressiva a l’equip, amb activitats d’atenció mèdica, diagnòstic i tractament en l’àrea d’urgències de pediatria.


Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA PED URG 01 23

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2023

Contacte: Dr. Joaquin Escribano, Director del Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus, telèfon 977310300 Extensió: 52410; e-mail: joaquinsantiago.escribano@salutsantjoan.cat