Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN REUS – BAIX CAMP (Hospital Universitari Sant Joan Reus)

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

METGE/ESSA URGÈNCIES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:
• Especialitat via MIR en Medicina Familiar i Comunitària i/o Medicina Interna.
• Experiència laboral acredita com metge/essa en urgències hospitalàries i emergències extra hospitalàries.
• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores)
• Coneixements d’idiomes: anglès, francès, alemany…
• Experiència docent i investigadora.

Es cerquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris..

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
• Títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa per atenció continuada.


Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

HUSJR MAU 01 23

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre 2023