Definició

Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, dirigida a complementar els ingressos durant la jubilació.

 

Destinataris

Metges col·legiats.

 

Funcions

Ajudar en la cobertura de despeses personals en situacions de carència o insuficiència de recursos econòmics o patrimonials.

 

Aportació del PPS COMT

Fins a 1.267 € al mes.

 

Documentació a lliurar per a la sol·licitud d’alta

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.
 • NIF de la persona beneficiària de la prestació.
 • Llibre de Família.
 • Sentència de Tutela, si és el cas. Adjuntar NIF de qui ostenti la mateixa.
 • Certificació de Vida.
 • Reconeixement de Grau de Discapacitat, Dependència i el Pla d’Atenció Individualitzat (PIA).
 • Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:
  • Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar.
   En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.
  • Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la unitat familiar.
 • Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del compte per part de la persona objecte de la prestació.

 

Més informació:

Condicions d’accés  

Formulari de sol·licitud  

Model 145  

Sol·licitud de pròrroga anual