Què és la formació especialitzada (MIR)?

El MIR (metge intern resident) és la formació principalment pràctica que reben els metges sobre l’especialitat concreta a que es volen dedicar. Aquesta formació es realitza en centres docents autoritzats un cop superada una prova de caràcter estatal. La realització d’aquesta formació és requisit indispensable per exercir com a especialista a qualsevol país de la Unió Europea.

Com accedir a la formació especialitzada

Per accedir a les places de formació especialitzada, el llicenciat en medicina ha d’haver superat l’examen MIR, una prova d’àmbit estatal en la qual els aspirants han de superar un exercici de 250 preguntes de resposta múltiple. El temps màxim de què disposen és de cinc hores.

La puntuació total s’obté sumant la nota d’aquesta prova amb la valoració dels mèrits acadèmics.

L’adjudicació de les places de formació especialitzada es realitza seguint l’ordre de màxima a mínima puntuació total obtinguda per cada aspirant.

Qui pot realitzar la prova?

      • Els llicenciats en medicina de qualsevol país de la Unió Europea
      • Els llicenciats en medicina que provenen de països amb acords de cooperació cultural amb Espanya, sempre amb prèvia homologació del títol de medicina.

Quan es convoquen les places?

Les places per accedir a la formació especialitzada es convoquen anualment.

El número concret de places disponibles per a cada especialitat es decideix en funció de la capacitat docent acreditada, la disponibilitat pressupostària i les necessitats socials i sanitàries del moment.

On es realitza la formació?

La formació especialitzada a l’Estat Espanyol es desenvolupa en centres i unitats docents especialment acreditades pels ministeris d’Educació i Cultura i el de Sanitat i Consum