– Pel que fa a l’ article 1 i 2 que preveu que el Departament de Salut reguli la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris, el fet de que els metges, a través dels col·legis, no estiguem representats en la Comissió podria debilitar el valor de les propostes i pot fer molt poc operatives les conclusions del grup de treball.

– Pel que fa a l’article tercer, punt b) de l’ acord que preveu que les infermeres, acreditat en els termes que s’estableixin, podran cooperar en el seguiment de determinats tractaments farmacològics individualitzats, que s’estableixin en una prèvia prescripció mèdica o odontològica, mitjançant els protocols que a aquests efectes s’elaborin de forma consensuada amb les organitzacions col·legials mèdiques i infermeres i validades per l’AQUaS, en els termes que s’estableixin per la comissió, el CCMC vol clarificar que qualsevol actuació assistencial ve condicionat al treball en equip i com preveu l’article 9.3, de la LOPS en concret en l’articulació jerarquitzada o col·legiada de l’equip.

Sobre la comissió de treball constituïda per representants de l’ Administració i dels col·legis d’infermeria volem recordar que:

– Les competències professionals són explícites, segons preveuen els articles 6 i 7 de la LOPS en concret en la responsabilitat del diagnòstic que recau en el metge, així com que l’activitat professional ve condicionada per la formació pregrau, especialitzada i continuada dels components de l’ equip assistencial.

– Els components de l’ equip assistencial tenen plena responsabilitat de l’activitat sanitària realitzada que ha de quedar degudament registrada en la historia clínica del pacient. Els professionals sanitaris han de tenir les cobertures legals en correspondència a la seva pràctica assistencial.

Per últim, el CCMC considera que les relacions de infermers i metges ha de venir donades per l’esperit de treball en equip i de continuïtat assistencial, amb responsabilitats ben definides d’acord amb els coneixements i l’experiència professional i amb el dret del pacient de conèixer en cada moment quina és la titulació i la formació del professional sanitari que l’atén.