Informació sobre la nova normativa de recepta mèdica.
Nou model de recepta mèdica privada en paper a partir del 21 de gener de 2013.

El Real Decreto 1718/2010 ha modificat moltes de les condicions de prescripció i els aspectes formals de la recepta mèdica, derogant la disposició fins ara vigent de 1984. Aquestes noves condicions i el nou model de recepta mèdica hauran de complir-se obligatòriament a partir del dia 21 de gener de 2013.

A continuació, us facilitem un resum de les condicions de prescripció i dels aspectes formals més rellevants, així com un model de recepta mèdica privada en paper (arxiu PDF) que serà la única recepta vàlida a partir de la data esmentada.

Aquest model ha estat consensuat entre els quatre col·legis de metges de Catalunya.

 

1. Condicions de prescripció:

 • Únicament es pot prescriure un sol medicament i un sol envàs en cada recepta, excepte en el següents casos:
  Es podran prescriure fins a quatre envasos:
  • Presentacions en unidosis i per via parenteral del grup terapèutic “J01 Antibacterianos para uso sistémico” excepte els subgrups J01E, J01M i J01R. En cas de presentacions orals es podrà prescriure fins a dos envasos, sempre que tinguin la mateixa Denominació Comú Internacional, dosi, forma farmacèutica i format.
  • Vials multidosis (excepte cartutxos multidosis) del grup terapèutic A10A “Insulinas y análogos”.
  • Medicaments de diagnòstic hospitalari.

  Es podran prescriure fins a sis envasos:

  • Les presentacions de medicaments autoritzats en unidosis quin embalatge primari coincideixi amb el seu acondicionament primari. (Resolucion de 23/3/2011 de la DGFyPS).
 • Fórmules magistrals i preparats oficinals: no es podran prescriure conjuntament en una mateixa recepta amb altres medicaments, i en cada recepta només es podrà prescriure una fórmula magistral o un preparat oficinal.
 • Termini màxim de dispensació: 10 dies naturals des de la data de la prescripció excepte les vacunes individualitzades antialérgiques i vacunes individualitzades antibacterianes quin termini de validesa serà de 90 dies naturals.
 • Dispensacions successives de tractaments crònics o medicaments de prescripció renovable: es consignarà obligatòriament la data de la prescripció o la data prevista per a la dispensació, indicant-se el número d’ordre de dispensació de cada recepta mèdica.
 • En qualsevol cas, el termini màxim de durada d’un tractament que pot ser prescrit amb la recepta és de tres mesos ampliable fins a sis en cas de que les administracions sanitàries així ho determinin per a tractaments crònics.
 • La prescripció conjunta de medicaments i de productes sanitaris no és possible.
 • Estupefaents: resten exclosos d’aquesta nova regulació i es continuen regint per la seva normativa específica.

 

2. Aspectes formals de la nova recepta mèdica privada en paper:

Format: Es composa de dos cossos:

 1. un cos constituït per la recepta pròpiament dita (que quedarà en poder de l’oficina de farmàcia)
 2. i un altre cos que és un full d’informació per al pacient que ha d’estar clarament diferenciat de la recepta com un separable de la mateixa o com un imprès independent.

És important remarcar que amb aquesta nova norma, les oficines de farmàcia han de conservar la recepta un cop dispensat el medicament, pel que serà imprescindible omplir i entregar al pacient el full d’informació per a que pugui seguir-se la pauta indicada o aquelles altres recomanacions que pugui efectuar el metge en el moment de la prescripció.
La mida aproximada del paper ha d’ésser de 22 x 12 cm.

 

Dades obligatòries

Del pacient

Nom i dos cognoms i any de naixement. DNI o NIE.

Del medicament

Denominació del principi actiu o denominació del medicament. Dosificació i forma farmacèutica i si escau,l’esment dels destinataris (lactants, nens, adults). Via o forma d’administració, si és necessari. Format: nombre d’unitats per envàs. Nombre d’envasos a dispensar. Posologia: nombre d’unitats d’administració per presa, freqüència de preses i durada total del tractament

Del prescriptor

Nom i dos cognoms. Adreça i població de l’exercici professional. Número de col·legiat i l’especialitat oficialment acreditada que exerceixi. Signatura estampada personalment un cop complimentades les altres dades de la recepta.

Altres dades

Data de la prescripció (dia, mes i any). Data prevista de la dispensació (dia, mes i any). Número d’ordre en cas de tractaments successius o crònics. Visat de les administracions sanitàries, en el seu cas. Informació de protecció de dades en el cos de la recepta.

 

3. Model de recepta

D’acord amb la normativa esmentada, les entitats, consultes mèdiques, establiments o serveis sanitaris públics o privats son responsables de la edició, gestió, control i inspecció de la impressió, distribució i entrega de les seves receptes mèdiques privades en suport paper.

Per a facilitar el compliment de la norma us facilitem un model en format PDF de la nova recepta privada en paper, que es pot utilitzar, alternativament, de les següents maneres:

 • Es pot complimentar directament el formulari en format pdf des del web, o bé es pot guardar l’arxiu pdf en el vostre ordinador per utilitzar-lo tantes vegades com calgui sense haver d’accedir al web.

  El formulari està dissenyat per a que de forma automàtica es repliquin les dades que siguin idèntiques en el full de recepta i en el full d’informació per al pacient.

  Podeu arxivar el document per a futures consultes o per a facilitar l’emissió de noves receptes. Caldrà imprimir el formulari i signar a mà els dos cossos de la recepta abans d’entregar-la al pacient.

  Contempla un espai disponible a la part superior dreta per a la vostra imatge comercial o institucional que, si voleu, podeu compartir amb el logotip del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

 • També podeu imprimir el model i posteriorment complimentar-lo o signar-lo a mà.
 • Podeu fer servir el model per encarregar l’edició dels vostres propis talonaris de receptes.

 

Nou model de recepta mèdica privada

 

{chronoforms5}Recepta-mod-dades-CA-captcha{/chronoforms5}

Clàusula informativa sobre protecció de dades
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer titularitat del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, domicili a Via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003 Tarragona, tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007. Podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça de correu electrònic o bé per correu ordinari dirigit al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, Ref. LOPD, Tarragona, Via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003 Tarragona.