Els objectius del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona:

 • Comprovar, controlar i registrar les titulacions que acrediten ser metge i ser metge especialista.
 • Instar i vigilar l’acompliment del Codi Deontològic i els Estatuts del Col·legi.
 • Representar i defensar la professió mèdica davant la Societat i les Administracions.
 • Establir sinèrgies amb les Societats Científiques i la Universitat Rovira i Virgili, col·laborant amb les esmentades entitats.
 • Afavorir acords assumibles amb tots els sectors de la sanitat.
 • Implicar-se respecte objectius comuns amb el Consell de Col·legis, l’OMC i les organitzacions mèdiques de l’àmbit de la U.E..
 • Promoure l’accés de tota la col·legiació a la Formació Mèdica Continuada.
 • Reconèixer l’esforç formatiu permanent de la col·legiació i acreditar-lo.
 • Fixar uns mínims de qualitat imprescindibles per l’exercici professional de la medicina.
 • Defensar els professionals que exerceixen atenent els criteris de bona praxis mèdica.
 • Oferir serveis útils i de qualitat a les metgesses i metges col·legiats.