Una vegada analitzades i avaluades de manera objectiva totes les sol·licituds rebudes, es passarà la proposta per a fer-les efectives a la Comissió del Programa de Protecció Social, per tal de donar-hi el seu vistiplau i emetre la proposta de resolució per a ser validada i signada per la Junta de Govern del Col·legi.

Només es podrà sol·licitar un ajut per any.

Els ajuts són finalistes i per conseqüència, s’hauran de renovar anualment. 

Les sol·licituds del pack bebè s’hauran de presentar, des del moment del naixement fins al 28 de febrer de l’any següent. La resta de les prestacions es podran sol·licitar des del moment que se’n tingui dret fins als tres mesos següents.

Les renovacions anuals s’hauran de presentar abans del 30 de novembre de l’any en curs.

Podrà sol·licitar-se per escrit la devolució de la documentació de les sol·licituds no seleccionades, en el termini màxim d’un mes, que es comptabilitzarà des de la data de la resolució de la convocatòria. Tota la documentació no reclamada, serà destruïda en acabar el termini assenyalat.