El butlletí de l’Estat (BOE) publica, amb data del 16 d’abril, una ordre del Ministeri de Sanitat que estableix l’inici de les avaluacions i la data de la finalització de la residència MIR, des d’avui fins al pròxim 28 de maig.

La pressió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) així com dels diversos Col·legis de Metges de l’Estat a instar al Ministeri de Sanitat a la modificació de l’Ordre SND 319/2020, ha donat els seus fruits. Ara, els més de 7.000 metges MIR que acaben la seva formació en pocs dies, podran ser avaluats dins de les dates que ja hi havia establertes.

La notícia que el Govern, mitjançant una ordre, establia mesures en recursos humans i mitjans per a la gestió de la crisi, consistents en la pròrroga de la contractació dels residents en l’últim any de formació, no va agradar gens. Des del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona ja es va fer públic el malestar per les mesures adoptades pel Ministeri de Sanitat respecte a les gestions dels recursos. En concret, el COMT considerava la decisió de prorrogar la residència dels Metges Interns Residents (MIR) de darrer any, una mesura errònia i demanava que, aquesta avaluació, es realitzés en les dates establertes.

La resolució que recull el Boletín Oficial del Estado és la següent:

Primer. Terminis per a realitzar les avaluacions i data final de residència o d’any formatiu.

1. Les avaluacions dels residents, qualsevol que sigui l’especialitat en la qual estiguin realitzant la formació sanitària especialitzada i qualsevol que sigui l’any que estiguin cursant, podran iniciar-se a partir del dia de la publicació de la present ordre en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Així mateix, s’estableix com a data final de residència o d’any formatiu al 28 de maig de 2020.

2. Les avaluacions d’aquells residents que finalitzin la seva residència o el seu any formatiu amb posterioritat al 28 de maig de 2020 no estan subjectes al règim previst en l’apartat anterior.

Segon. Procediment.

El procediment d’avaluació és l’establert al Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes de sistema de formació sanitària especialitzada.

La relació d’avaluacions i les notificacions que corresponguin es remetran al Registre Nacional d’Especialistes en Formació, en els terminis establerts en l‘esmentat Reial decret.

Tercer. Efectes.

Aquesta orde produirà efectes el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat ».

El COMT celebra la notícia i recorda que davant d’aquest tipus de situació, sempre estarà al costat dels professionals per a defensar els seus drets.