Període de vigència: 13/07/2020 – 17/07/2020

Programa de salut pública per a l’estudi epidemiològic dels casos amb covid-19 i dels contactes dels casos amb covid-19 i el seu seguiment de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

Funcions:

  • Identificació i aïllament de casos (confirmats o no confirmats).
  • Identificació, quarantena i realització del seguiment de contactes estrets durant 14 dies utilitzant un sistema semiautomatitzat per assolir una alta cobertura.
  • Detecció precoç dels contactes que es transformen en casos.
  • Implementació del sistema de vigilància integrat amb base de dades centralitzada que generi indicadors en temps real que serveixin per a la presa de decisions durant la progressió del desconfinament gradual.
  • Monitorització de l’impacte de la pandèmia, més enllà del coronavirus (mortalitat per totes les causes, declaracions malalties de declaració obligatòria –MDO- i sistema de notificació microbiològica de totes les malalties, risc psicosocial).

Requisits:

  • Estar en possessió de la titulació universitària de Medicina (no es consideraran les candidatures que no compleixin aquest requisit)
  • Acreditar coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1.
  • Complir els requisits que amb caràcter general estableix l’article 56 i següents del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).

Contacte: Carles Mateo

Email: carles.mateo@gencat.cat

Accés a les ofertes  

Arxiu PDF amb tota la informació