La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona duta a terme el 30 de març va prendre, entre d’altres, l’acord següent:

“Sobre l’emissió de les quotes trimestrals ordinàries corresponents al 2n trimestre que, en condicions normals, es girarien a partir del dia 1 d’abril, es comenta l’acord de la Junta de Govern i posterior ratificació per part de l’Assemblea de Compromissaris (desembre 2018) de la reducció puntual de la quota col·legial en 20 euros, lligada al compliment del pressupost econòmic durant l’exercici 2019 (…) s’acorda que no es generi la remesa fins a finals del mes d’abril i que sigui per un import de 76,05 € pel que fa a la quota ordinària i 40 € per la quota MIR.”

En aquesta Junta també es va palesar la situació extraordinària que estem vivint, com a conseqüència les mesures excepcionals de contenció de la COVID-19 acordades pel RD 463/2020 i davant l’evolució de la situació derivada de la declaració i pròrroga de l’estat d’alarma i les mesures adoptades per les diferents Autoritats que han repercutit negativament en el nostre àmbit i amb l’objectiu de pal·liar aquests efectes als nostres col·legiats mentre perduri aquesta situació, s’acorda d’adoptar les següents mesures:

1. Reducció, amb caràcter excepcional, de les quotes col·legials en dos casos específics:

A) Cessament total temporal de l’exercici professional per causa de les mesures acordades en el marc de l’estat d’alarma, amb una reducció de la quota col·legial del 100 %.

B) Disminució significativa de la facturació per l’activitat professional per causa de les mesures acordades per l’estat d’alarma, amb ingressos inferiors a 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) amb una reducció de la quota col·legial del 100 %.

En ambdós casos s’exclou la part de la quota de Protecció Social i, en cas d’estar contractada, la prima d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional.

2. També excepcionalment, i prèvia petició per escrit exposant les circumstàncies concretes de la seva situació, es poden estudiar moratòries en el pagament de la quota, adequades a les circumstàncies personals del sol·licitant.

3. Estudiar nous ajuts del PPS del COMT adaptats a afavorir als col·legiats més vulnerables i/o que s’han vist més perjudicats per aquesta situació.

Per a tramitar la sol·licitud de reducció i de moratòria, caldrà emplenar el formulari que trobaràs adjunt i enviar-ho a l’adreça comt@comt.cat.

El termini de presentació d’ambdues sol·licituds finalitza el pròxim 30 d’abril.

 

Descarrega el formulari per omplir en arxiu PDF