Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Institut Català de la Salut – Gerència Territorial Terres de l'Ebre

CIF:
Q5855029D

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Bàrbara Brunet

Email:
desenvolupamentdepersones.ebre.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977519285

Especialitat – Especialidad:
Urgències

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (Gerència Territorial de les Terres de l'Ebre)

Funcions – Funciones:
El metge d’urgències és un metge d’activitat predominantment assistencial. Aquesta activitat es complementa amb altres que es poden englobar en els punts següents:

-docència, recerca i formació continuada
-coordinació assistencial, gestió clínica i millora contínua de la qualitat
-prevenció i educació sanitària

Les activitats principals dels metges d'urgències són:
-Prestar assistència als usuaris del servei estratificats per nivell de gravetat segons triatge Andorrà.
-Orientació diagnòstica i diagnòstic sindròmic per tal de situar al usuari en el recurs més adequat.
-Gestionar els recursos a l´ abast en funció de les necessitats del pacient.
-Tractament inicial a Urgències, aplicar protocols hospitalaris i de servei
-Conèixer i activar codis del Servei Català de Salut: IAM, PPT, Sèpsia, Ictus, Maltractament.
-Estabilització del malalt així com gestionar el seu destí i trasllat segons destí segons patologia
-Conèixer i aplicar les principals tècniques d’Urgències: Monitorització, accés venós, puncions, toracocentesi, punció lumbar, via aèria, ecografia clínica…etc.

Requisits – Requisitos:
Busquem metges d´urgències amb:

– Qualsevol títol de metge especialista o la certificació prevista sobre exercici de metge de medicina general en el Sistema Nacional de Salut , i a més certificar, acreditar o justificar la seva competència a través dels mecanismes que s'estableixin.
– Capaços de prestar assistència sanitària a tots els pacients que ho requereixen, amb els mitjans disponibles al seu abast emprant els recursos més adients en cada cas i en un marc temporal proporcional a la gravetat, en col•laboració i coordinació amb la resta dels serveis sanitaris i nivells assistencials.
– La prestació d'aquesta assistència comprèn els processos de classificació i priorització, orientació diagnostica i terapèutica, seguiment dels pacients que ho requereixin en els àmbits i estructures determinades i decisió de la destinació, garantint en tots els casos la continuïtat assistencial.
– Capacitat de treball en equip.

Condicions – Condiciones:
– Tipus de contractació: laboral per al perídode de prova i interinatge.
– Tipus de jornada: completa.
– Guàrdies: aproximadament 6 guàrdies al mes.
– Remuneració: segons les taules retributives del any.
– És pot considerar fer contracte de guàrdies si l'interessat ho proposa.
– Torns de matí i/o tarda.
– Facilitat per agrupar torns que permetin alliberar dies per a formació i/o altres activitats.