El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, en virtut del qual s’estableixen el criteris i requisits per la recuperació de la paga extra del mes de desembre de 2012 que va deixar de percebre la totalitat del personal estatutari, interí, funcionari i laboral de la Generalitat de Catalunya i altres ens i organismes públics. En aquest sentit, volem donar-vos a conèixer els trets més rellevants del referit acord.

La publicació d’aquest acord ve motivada per la Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional décima segunda, de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015; en virtut de la qual s’establia el dret al cobrament del primers 44 dies meritats de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, per un import equivalent al 24,04 del import deixat de percebre, donant trasllat a les Comunitats Autònomes per a la seva regularització dintre de les competència que tenen atribuïdes en relació al seu personal.

Les quantitats que es reconeixen i s’abonaran per part de l’Administració serà diferenciada segons el nombre de dies treballats al 2012 així com del tipus de jornada que tingui cada treballador, ja sigui complerta o temps parcial, prorratejant els imports meritats en funció del temps efectiu de servei prestats.

S’hi estableix dos procediments de cobrament diferenciats segons si es continua prestant serveis per a l’Administració o no, a la data de publicació de l’acord:

  1. Qui estigui en situació de servei actiu percebrà aquesta quantitat a la nòmina del mes de març de 2015, sota el concepte “Aplicació Acord de Govern 78/2012”.

  2. Qui no continuï en situació de servei actiu haurà d’interposar sol·licitud en el termini de 3 mesos des de la data de publicació de l’acord de la Generalitat de Catalunya, és a dir, fins al 10 de juny de 2015. Segons el que estableix la mateixa norma, a la pàgina web del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya hi haurà penjat un formulari de sol·licitud per a tots els interessats, que a data d’avui encara no està disponible.

  3. En cas de defunció de la persona que prestava serveis per a la Administració a la data de meritació de la paga extraordinària, i d’acord amb la normativa civil d’aplicació, seran els seus hereus els que estiguin legitimats per interposar la sol·licitud a la que hem referència al punt 2.

Us acompanyem els enllaços a les dos publicacions oficials a les que hem fet referència per si volguéssiu accedir-hi i que són:

DOGC: Enllaç a arxiu PDF

BOE: Enllaç a arxiu PDF

Finalment, recordar-vos que l’Assessoria Jurídica del Col·legi està a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o qüestió que us pogués sorgir al telèfon 977 232 012 o bé adreçant un correu electrònic a carlesjimenez@comt.cat.