Es tracta d’una assegurança col·lectiva de vida per defunció que proporciona als beneficiaris un ajut econòmic de 1.500 euros.

Documentació a aportar en cas de defunció per qualsevol causa

  • Original o fotocòpia compulsada del Certificat Literal de Defunció
  • Certificat o informe mèdic indicant les causes de la defunció
  • Certificat del Registre d’Últimes Voluntats i, en el seu cas, còpia del testament. En determinats supòsits podrà sol·licitar-se declaració d’hereus “ab intestato”.
  • D.N.I. de l’assegurat i dels beneficiaris
  • Carta de pagament de l’Impost sobre Successions i Donacions  o la declaració d’exempció
  • Compte corrent de cada un dels beneficiaris utilitzant els 20 dígits (Entitat Bancària/ Agència/ Dígit de Control/ Número de compte).

 

Més informació:

Condicions d’accés  

Formulari de sol·licitud  

Model 145  

Sol·licitud de pròrroga anual