Atès el contingut i redacció de l’ANNEX 2, sobre el CERTIFICAT MÈDIC, elaborat per l’Entitat Estatal Correos y Telégrafos, SA pel qual el professional mèdic s’haurà de pronunciar sobre el patiment d’alguna malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi als eventuals interessats en la convocatòria el desenvolupament normal de les tasques i funcions a realitzar en els llocs de treball que es relacionen o que puguin agreujar-se amb l’exercici d’aquestes tasques i funcions conforme als requeriments psicofísics que s’indiquen en el seu dors, el CGCOM informa:

Primer.- El document elaborat per l’Entitat Estatal Correos y Telégrafos, SA no és ni pot considerar-se un certificat mèdic oficial, ni és hàbil als fins que es pretenen.

Segon.- El certificat mèdic únicament podrà formalitzar-se seguint el model oficial que regulen els Arts. 58 i 59 del títol VI del Reial Decret 1018/1980, de 19 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts Generals de l’Organització Mèdica Col·legial i del Consell General de Col·legis Oficials de Metges. Aquesta norma té rang reglamentari en la jerarquia de les Fonts del Dret. És Dret Positiu i vigent i segons la mateixa, únicament el CGCOM pot determinar i modificar el referit model.

Qualsevol document que denominant pretesament certificat mèdic no respongui a aquests cànons de legalitat i formalitat oficial és espuri, com el que analitzem.

Tercer.- L’Annex 2 elaborat per l’Entitat Estatal Correos y Telégrafos, SA suposa una il·legalitat per raó de la matèria que té reconeguda la OMC. Des de la nostra òptica, com a organització, el Certificat Mèdic Oficial és un dels pocs impresos que està unificat a tot el país. Ha de portar el logotip del CGCOM i ha de tenir imprès el segell del Col·legi corresponent. “Cap altre serà vàlid”, segons dictamina la pròpia OMC.

Quart.- Sens dubte l’actuació dels Col·legis s’ha de reconduir pels termes precisos i clars que preveu l’Art. 61, sobre Inspecció, del referit Reial Decret 1018/1980, de 19 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts Generals de la Organización Médica Col·legial d’Espanya i del Consell General de Col·legis Oficials de Metges posant en coneixement del CGCOM l’eventual existència d’invasió en la seva competència exclusiva.

Cinquè.- El metge no ha d’expedir un certificat en què la manca de competència específica o la manca de dades o proves li permetin afirmar els fets que haurien de ser acreditats, procedeix afegir que és criteri del CGCOM que no hi ha obligació de certificar aptituds per a pràctiques esportives o laborals, per a realitzar viatges o altres activitats que comportin risc o pressuposin capacitats no demostrades en el pacient i no pot ser exigible la realització d’exploracions complementàries amb la finalitat específica d’objectivar aquests nivells d’aptitud.

La certificació en aquestes circumstàncies haurà de ser expedida pels metges especialistes o organismes competents en cada cas.

Es manifesta, per acord de l’Assemblea General del Consell General de Col·legis Oficials de Metges, celebrada el dia 18 de maig de 2018 a la Ciutat Autònoma de Melilla.