El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, en referència a certes consultes rebudes per part de col·legiats al voltant dels dubtes que es plantegen davant la sol·licitud de certificats de vulnerabilitat particular dels escolars davant un possible contagi de SARS-CoV2, indica que:

1. Els metges, en virtut de la Llei, estan obligats a certificar estats de salut ja sigui en un informe clínic o bé en un certificat mèdic oficial. Tot i això, no existeix aquesta obligació per a procedir a emetre certificats mèdics amb una finalitat predeterminada, sol·licitada pel mateix pacient, els seus pares o el seu representant legal, i que apareguin contemplats en el mateix informe o certificat.

2. Davant la demanda o petició per part dels pares i mares o tutors dels menors d’edat, es precís conèixer que la llei no empara aquesta petició i que el metge no està capacitat per a fer justificants escolars, d’assistència o no als centres escolars.

3. Segons la legislació vigent, les absències escolars dels menors d’edat tan sols poden ser autoritzades o justificades pels seus tutors legals. Els pares, que són qui exerceixen la pàtria potestat, són els únics responsables de les accions, fins i tot de caràcter penal, dels seus fills menors. Per tant, els metges de l’Atenció Primària no tenen la responsabilitat de justificar faltes escolars. És competència dels pares i/o tutors legals la realització d’un informe justificatiu de l’absència escolar.

4. La Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació, estableix que “els centres docents tan sols poden demanar dades personals del seu alumnat, en la mesura que aquests sigui necessaris per a l’exercici de la seva funció educativa” i que “el dret a la intimitat és especialment estricte en el referent a la salut”.

5. Segons el Codi de Deontologia Mèdica en el seu article 27, “el secret professional mèdic és inherent a l’exercici de la professió i un dret del pacient”.

6. Sigui un informe clínic o el certificat mèdic, aquest tan sols podrà ser emès com a documents que contenen dades personals de naturalesa sanitària, i la finalitat és acreditar davant de tercers un estat de salut o malaltia, o un procés assistencial prestat.

7. En cap cas correspon al metge establir si l’alumne pot o no assistir al seu Centre escolar, mesura que correspon a les autoritats educatives i sanitàries.

 

Fernando Vizcarro
President del COMT