Rafael Battestini i Galup ( Barcelona 1886 – Tarragona 1939 )
Il·lustre metge i humanista català afusellat pel franquisme.
Destacat defensor de la medicina moderna, de qualitat i gratuïta per a la gent sense recursos.

Premis als millors projectes assistencials en els àmbits d’Atenció Primària i Hospitalària.

Podran optar a aquests premis totes les unitats assistencials dels Centres Sanitaris Assistencials públics, concertats i privats de l’àmbit territorial de la ACMCiB

El primer signant i el 25 per cent dels autors dels projectes que es presentin als Premis ha de ser socis de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Aquests premis que estan destinats a donar reconeixement als projectes sobre millora i innovació dels serveis sanitaris han d’haver-se aplicat i per tant poder-ne avaluar els resultats.

Les dotacions econòmiques dels projectes premiats seran destinats a les pròpies unitats assistencials guanyadores per a la millora dels seus recursos materials

BASES del Premis Battestini 2021

 • Objectius:

Aquests premis estan destinats a donar reconeixement als projecte sobre millora en la prestació de serveis sanitaris, públics o privats en: a) atenció́ primària/comunitària i/o soci-sanitària i b) atenció́ hospitalària. Els projectes han d’haver-se aplicat i per tant poder-ne avaluar els resultats.

Bases:

 1.  Per optar als premis es imprescindible omplir el formulari de sol·licitud que subministrarà als interessats la secretaria de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona (ACMT). Aquest formulari es farà̀ arribar amb sobre tancat a Secretaria de la ACMT. Inclourà nom i cognoms i professió́ de tots els membres que hagin participat en el treball, així́ com càrrecs i lloc de treball on s’hagi realitzat l’estudi. En el revers del sobre s’hi farà̀ constar el títol del treball.

Així com la següent documentació:

 • Document 1 (obligatori).

El projecte ha de tenir les següents característiques:

A. Presentació́: En un sobre tancat el nom del títol del projecte i dins del sobre haurà̀ d’anar el projecte sense noms, i un sobre tancat amb l’imprès de sol·licitud on constaran el nom del sol·licitant i els responsables o col·laboradors del treball. El jurat avaluarà̀ els treballs presentats de manera anònima desconeixent-ne l’autoria.

B. Extensió́: de 4 a 10 fulls DIN A4 d’extensió. Lletra Montserrat mida 9.

C. Apartats (orientatius):

1. Títol

2. Justificació́ i situació́ prèvia del tema
a. Definició del problema i perspectives de millora
b. Consideració critica de les millores: Criteris de mesura.

3. Objectius de millora:
a. Objectiu principal. Justificació
b. Objectius secundaris. Justificació
c. Anàlisi comparatiu dels objectius

4. Pla d’acció́:
a. Justificació
b. Temporalitat
c. Intervenció́
d. Recursos
e. Aplicacions del pla d’acció: Desviacions de lo previst i motius.

5. Resultats assolits i lliçons apreses.

 • Document 2 (opcional)

1. Si en els últims dos anys, la unitat assistencial que opta al premi ha publicat treballs sobre la temàtica del projecte que es presenta, s’afegiran aquests a la sol·licitud (en copia digital o en paper). Aquestes publicacions romandran com a documents confidencials en els arxius de la Acadèmia, sent rellevants per l’admissió i avaluació de la sol·licitud.

2. Caldrà enviar tota la documentació́, en format PDF, per correu electrònic a: acmtgna@comt.cat, abans de les 12:00 hores del dia 1 de setembre de 2021. El material lliurat quedarà̀ en poder de l’ Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació́ establert en aquestes bases no seran acceptades.

3. Podran optar al premi tots els professionals d’Atenció́ Primària/comunitària, sociosanitària i hospitalària. Almenys un 25% dels participants en el projecte hauran de ser soci de l’Acadèmia i estar al corrent de pagament de les quotes de l’Acadèmia. Poden participar els socis de totes les filials de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCiB).

4. Premis:

Atenció́ medica primària /comunitària i/ó sociosanitària:

1 PREMI 4000 euros + Estàtua de Bronze
2 PREMI 600 euros + Diploma de finalista
3 PREMI 300 euros + Diploma de finalista

Atenció́ medica hospitalària:

1 PREMI 4000 euros + Estàtua de Bronze
2 PREMI 600 euros + Diploma de finalista
3 PREMI 300 euros + Diploma de finalista

5. Els premis es lliuraran el dia 1 d’octubre de 2021 coincidint amb la inauguració́ del Curs Acadèmic, a la Sala d’Actes del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona a les 19:00 hores.

6. Membres del Jurat dels premis Rafael Battestini 2021:

 • Pere Mestres Ventura, Catedràtic emèrit d’Anatomia de la Facultat de Medicina, Universitat de Saarland, Alemanya. President del Jurat.
 • Carmen Gomar Sancho, Catedràtica de Anestesiologia, Hospital Clínic, UB.
 • Salvador Benito Vales, Catedràtic de Medicina Interna, Hospital de San Pau.
 • Josep Antoni Bombí Latorre. Catedràtic emèrit d’Anatomia Patologia, Facultat de Medicina, UB. President de la RAMC.
 • Vicenç̧ Fonollosa Pla, Catedràtic de Medicina Interna. Degà de la Facultat de Medicina de la UAB.
 • Amando Martin-Zurro. Metge de Família i Vicepresident de la Fundación Educación Médica.
 • Antonio Sitges Serra, Catedràtic de Cirurgia de la UAB.

7. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà̀ difusió́ de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.

8. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

9. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació́, els manqui alguna documentació́ o algun requisit sigui incorrecte, d’acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.

10. Els guanyadors dels projectes premiats accepten que els treballs siguin publicats i/o divulgats mitjançant les xarxes telemàtiques pròpies de l’ACMT o ACMB.

11. Els dos premis seran atorgats un per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Tarragona i l’altre per part de la Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.