El COMT se suma a aquest decàleg per aconseguir disposar uns entorns saludables i més segurs pels més petits

Els infants tenen unes característiques físiques, conductuals i biològiques que els fan especialment vulnerables als contaminants i altres factors mediambientals de risc. Els nens i les nenes no són “adults petits”: presenten una immaduresa generalitzada, un desenvolupament neuropsicològic i cognitiu en evolució constant, una menor estatura que els fa respirar contaminants de l’aire que es concentren al voltant del metre d’alçada i per si no fora poc, no poden decidir sobre l’entorn on viuen. L’exposició a la contaminació atmosfèrica relacionada amb el trànsit motoritzat es relaciona amb múltiples impactes en salut – ja des de l’època prenatal- com el retard en el desenvolupament cognitiu, afecció de vies respiratòries superiors, augment de pneumònies, alteracions en el sistema endocrí, relació amb el càncer infantil o l’asma, actualment una de les malalties cròniques més freqüents en infants i adolescents. Els accidents de trànsit són una de les principals causes de mort prematura en infants i joves al nostre país. La superfície urbana dedicada al trànsit motoritzat ocupa prop del 60-70% de l’espai públic, majoritàriament asfaltat, que contribueix a l’efecte illa de calor, arracona espais protectors de la salut com les zones verdes i blaves, i no promou una mobilitat activa. L’entorn on la infància viu, creix, aprèn i juga té una gran repercussió a totes les esferes de la seva salut.

Per aquests motius, des del Grup de Treball de Salut Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria s’insta a l’administració (en general i a la local en particular), i als responsables en planificació urbana, mobilitat, salut i educació, a portar a terme accions urgents en 3 grans eixos interconnectats:

 • Reducció de la contaminació, atmosfèrica i acústica, i l’accidentalitat relacionada amb el trànsit.
 • Foment de la mobilitat activa per al desplaçament als centres educatius.
 • Augmentar el contacte amb la natura.

Decàleg per un entorn escolar segur i saludable:

 1. Pacificar el trànsit en els entorns escolars, prioritzant la peatonalització i la restricció del trànsit motoritzat, així com promoure un canvi generalitzat cap al model de “Ciutat 30” per reduir de manera efectiva la velocitat del trànsit a tot el viari urbà.
 2. Creació de camins escolars i carrils bici amples i segregats per tal d’afavorir la mobilitat escolar activa i promoure l’arribada al centre educatiu i la sortida de manera autònoma i segura.
 3. Prioritzar la proximitat al centre escolar com a criteri bàsic de l’àrea escolar, en benefici de la infància i de tota la comunitat per tal de disminuir el nombre de desplaçaments motoritzats diaris i promoure la mobilitat activa.
 4. Substituir aparcaments per a cotxes dels carrers contigus als centres educatius per aparcaments per a bicicletes, patinets i zones d’espera, de trobada i joc a l’espai públic amb arbrat, vegetació i aigua, així com crear pàrquings de bicicletes i patinets a dins dels centres educatius. Recomanem la utilització d’autobusos elèctrics en les línies escolars.
 5. Monitorar les aules: instal·lar sensors de qualitat de l’aire i acústica com una eina pedagògica i de millora de la salut. Els valors de referència que motivaran mesures correctores seran els de l’Organització Mundial de la Salut.
 6. Naturalitzar els patis escolars i els entorns escolars amb arbrat i plantes que contribueixin a millorar la qualitat ambiental proporcionant ombra, frescor i color a aquests espais, i mitiguin l’efecte illa de calor (refugis climàtics). Aplicar principis de resiliència arquitectònica i urbana per adaptar l’escola i el seu entorn al canvi climàtic.
 7. Realització de l’activitat lectiva i no lectiva a l’aire lliure sempre que sigui possible (traslladar l’aula a entorns naturals propers al centre educatiu com a mínim un cop a la setmana).
 8. Posada en marxa d’iniciatives com la d’ “Entorns sense fum” o “Classe sense fum” per afavorir l’eliminació de l’exposició al fum ambiental del tabac als entorns immediats dels centres educatius i prevenir el tabaquisme abans de l’adolescència, així com treballar en activitats preventives a l’àmbit del consum d’alcohol i altres drogues.
 9. Establir plans de salut mediambiental escolar per a cada centre, amb un diagnòstic escolar i amb la participació de tota la comunitat educativa i incorporant la salut mediambiental al currículum escolar.
 10. Incloure experts i afectats en les decisions en relació amb la mobilitat i els entorns escolars segurs i saludables i integrar-les en la redacció dels POUM (Plans d’Ordenació Urbanística Municipal) i els PMUS (Plans de Mobilitat Urbana Sostenible). Mitjançant aquestes accions volem aconseguir unes condicions equitatives, saludables i segures al voltant de tots els centres escolars amb la finalitat de promoure un present que garanteixi el millor futur per la nostra infància, afavorint el seu desenvolupament i preservant la seva salut.

Mitjançant aquestes accions es vol aconseguir unes condicions equitatives, saludables i segures al voltant de tots els centres escolars amb la finalitat de promoure un present que garanteixi el millor futur per la nostra infància, afavorint el seu desenvolupament i preservant la seva salut.