El retard i les diferents dificultats en els processos d’homologació
dels títols d’especialista dels metges extracomunitaris fan que el
COMT hagi elaborat aquest posicionament. En l’actualitat, 835
metges i metgesses col·legiats serien de procedència
extracomunitària i d’aquests, 306 tindrien l’especialitat
reconeguda.

Arran de l’enquesta elaborada pel COMT per a conèixer la realitat dels metges extracomunitaris, s’extreu que prop del 75% dels metges amb formació extracomunitària col·legiats tenen títol d’especialista expedit al país d’origen, però molts d’ells no el tenen homologat a causa de dificultats administratives.

En concret, dels 3.262 col·legiats actius, 835 serien de procedència extracomunitària (nacionalitzats o no) i d’aquests, tan sols 306 tindrien títol d’especialitat reconegut (MIR /homologat). En l’àmbit estatal, segons dades del Ministeri de Sanitat, en els darrers 7 anys s’han presentat 4.400 sol·licituds d’homologació de títols, dels quals un 12,5% s’han homologat (al voltant d’uns 550).

Cal assenyalar que un nombre molt important d’aquests metges amb el títol d’especialitat no homologat manifesten ja estar exercint en l’àmbit de la seva especialitat. Molts d’ells amb contractes temporals renovables dins del sector de la sanitat pública (tant en ICS com SISCAT) constituint un suport fonamental per un sistema sanitari en plena crisi demogràfica de professionals, sobretot en territoris com les Terres de l’Ebre.

Pel president de la institució, el doctor Sergi Boada “és en el marc de la funció d’ordenació de la professió del Col·legi de metges i en la obligació de vetllar per la bona praxi mèdica i la seguretat dels ciutadans que no podem posar-nos de perfil davant d’aquest situació. Per aquest motiu s’ha decidit elaborar aquest document de posicionament”.

En aquest context, recentment, la Comissió Europea va publicar la Recomanació (UE) 2023/2611, de 15 de novembre de 2023, relativa al reconeixement de les qualificacions dels nacionals de tercers països Aquestes recomanacions europees van dirigides, principalment, a posar l’accent en la necessitat de facilitar la integració en el mercat laboral dels professionals amb qualificacions obtingudes en tercers països, mitjançant l’acceleració dels processos i la simplificació dels procediments.

El document elaborat pels serveis jurídics d’aquesta institució posen de manifest que hi ha un important retard en els processos d’homologació dels títols d’especialista dels metges extracomunitaris exercint a les comarques de Catalunya SUD. Alhora, deixa la porta oberta a què, des del COMT en el marc de les seves competències i treballant conjuntament amb la Secció de Metges de Formació Extracomunitaria, es consideri dur a terme aquelles accions adreçades a donar visibilitat a aquesta realitat, a donar a conèixer les dificultats en que molts metges col·legiats es troben i posar de manifest com afecta aquesta circumstància al nostre sistema sanitari a fi i efecte d’emplaçar a l’administració a agilitzar la resolució dels expedients.