El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) ha convocat eleccions per als càrrecs de vicepresident segon de la corporació; representant nacional de Metges Tutors i Docents; i representant nacional de Metges Joves i Promoció d’Ocupació. Segons el calendari electoral establert, les votacions es celebraran el pròxim3 d’octubre.

Aquest procés electoral es regeix de conformitat amb els Estatuts Generals de l’Organització Mèdica Col·legial (aprovats per Real Decret 1018/80, de 19 de maig); els Estatuts de el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (aprovats per Real Decret 300/2016, de 22 de juliol); la Llei 2/1974, de 13 de febrer i la 74/1978 de 26 de desembre sobre Col·legis Professionals, així com amb el Reglament de Procediment Electoral, aprovat per l’Assemblea General de el Consell de Col·legis Mèdics de 26 i 27 de gener de 2007, i el Reglament de les Seccions Col·legials, actualitzat per l’Assemblea General celebrada els dies 19 i 20 de gener de 2018.

Segons el calendari electoral previst, el termini de presentació de candidatures es manté obert des del 17 de juliol fins al pròxim 31 d’agost de 2020, a les 20,00 h.

La proclamació de candidats tindrà lloc el proper 1 de setembre i les votacions es celebraran el 3 d’octubre de 2020.

Les eleccions es desenvoluparan i regiran pel Reglament de Procediment Electoral i pel Reglament de les seccions Col·legials de el Consell General de Col·legis Oficials de Metges, aprovat per l’Assemblea General celebrada els dies 26 i 27 de gener de 2007 i actualitzat per l’Assemblea General celebrada els dies 19 i 20 de gener de 2018.