El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) celebrarà eleccions el 27 de febrer de 2021 per a renovar els càrrecs a Presidència, Vicesecretària General i Tresoreria, segons l’acord pres per la Comissió Permanent de la corporació en la reunió celebrada el 17 de desembre.

El termini de presentació de candidatures que comença el 18 de desembre, fins el 20 de gener de 2021, a les 20:00 hores. La proclamació de candidats es farà el 21 de gener i la votació es durà a terme el 27 de febrer.

Aquesta convocatòria d’eleccions es realitza per finalització de mandat i de conformitat amb els Estatuts Generals de l’Organització Mèdica Col·legial (aprovats per Real Decret 1018/80, de 19 de maig); els Estatuts de el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (aprovats per Real Decret 300/2016, de 22 de juliol); la Llei 2/1974, de 13 de febrer i la 74/1978 de 26 de desembre sobre Col·legis Professionals, així com amb el Reglament de Procediment Electoral, aprovat per l’Assemblea General del Consell de Col·legis Mèdics de 26 i 27 de gener de 2007 .
Poden optar als càrrecs tots els metges espanyols col·legiats en exercici professional, amb més de 10 anys de col·legiació i els 3 últims anys de forma ininterrompuda, i que no es trobin sotmesos en cap de les incompatibilitats establertes a la llei i en els estatuts col·legials.

Per poder votar és requisit imprescindible ser membre nat de l’Assemblea General i no estar sotmés en prohibició o incapacitat legal o estatutària. En la votació a la Presidència, únicament tenen capacitat de vot dels 52 presidents col·legials; mentre que per als altres dos càrrecs, Tresoreria i Vicesecretaria, l’electorat s’amplia a tots els membres de l’Assemblea General.

El Consell General de Col·legis de Metges d’Espanya (CGCOM) és l’òrgan que agrupa, coordina i representa a nivell nacional i internacional als 52 Col·legis Oficials de Metges d’Espanya i té com a funció la representació exclusiva, l’ordenació i la defensa de la professió mèdica.

El CGCOM està compost per la Comissió Permanent: Presidència, Vicepresidència 1a, Vicepresidència 2a, Secretaria General, Tresoreria i Vicesecretaria, i per l’Assemblea General, màxim òrgan rector de el Consell General (integrada per tots els presidents de Col·legis Oficials de Metges, pels membres de la Comissió Permanent i pels representants nacionals de les vuit seccions col·legials).