El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) expressa la seva satisfacció davant l’aprovació, per part de Consell de Ministres, perquè els contagis i morts per COVID-19 en els professionals sanitaris de centres sanitaris o sociosanitaris siguin considerats com a contingència professional derivada d’accident de treball per haver estat exposats a aquest risc específic durant l’exercici de la seva professió, independentment de la fase de la pandèmia en què s’hagi contret la malaltia.

Aquesta mesura, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), és un èxit per a la corporació que respon a la petició expressada pel CGCOM el passat dia 5 de maig, en la qual sol·licitava per carta als ministres de Sanitat i Treball el reconeixement per als professionals de la medicina de la qualificació de “malaltia professional”, per a aquells que haguessin patit contagi per COVID19, a l’objecte que rebin una major protecció en les seves prestacions de tot tipus, no assenyalades fins aquest moment per a les malalties que no siguin professionals.

La petició comptava amb el suport d’un informe dels serveis jurídics de l’CGCOM, i l’aval de l’Assemblea de el Consell General de Col·legis de Metges d’Espanya, en la reunió duta a terme el passat 1 de maig. Una sol·licitud en línia amb la d’altres institucions com l’Organització Mundial de la Salut, sobre la necessitat que els professionals sanitaris contagiats hagin de tenir dret a beneficis per lesions laborals com a malaltia professional, incloent compensació, rehabilitació i serveis sanitaris.

Amb anterioritat a aquesta petició, el CGCOM va enviar també als titulars de les carteres de Sanitat i Treball sengles missives per sol·licitar que la professió mèdica fos declarada professió de risc.

Seran accidents de treball

Segons la ministra, aquesta acreditació com a accident de treball es “farà amb caràcter general i així s’ha d’acreditar per part dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral”. Per a això, s’ha d’emetre el corresponent comunicat d’accident de treball i que així s’acrediti pels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals i Salut Laboral.

En el cas de defuncions, a efectes de les prestacions de mort i supervivència que poguessin generar-se, es considerarà també que la causa de mort és accident de treball, “sempre que es produeixi dins els cinc anys següents a el contagi de la malaltia”.
Fins ara, aquest tipus de contingències es consideraven de caràcter comú assimilades a accident de treball només a la prestació econòmica per incapacitat temporal, i ara vénen a considerar contingència professional derivada d’accident de treball per a totes les prestacions. Això suposa una major cobertura per als casos en què aquesta malaltia causi incapacitat permanent o la mort per a aquests treballadors.

Recollit al BOE

Entre diverses mesures aprovades en diferents àmbits, s’amplia la cobertura a el personal sanitari, segons es recull en el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, de ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes de l’COVID-19.

Així, en l’article 9 es regula la consideració com a contingència professional derivada d’accident de treball les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència del contagi de virus SARS-CoV2 durant l’estat d’alarma.

1. Les prestacions de Seguretat Social que causi el personal que presta serveis en centres sanitaris o sociosanitaris, inscrits en els registres corresponents, i que en l’exercici de la seva professió, hagin contret el virus SARS-CoV2 durant qualsevol de les fases de l’epidèmia, per haver estat exposats a aquest risc específic durant la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris, quan així s’acrediti pels serveis de prevenció de riscos laborals i salut laboral, es consideren derivades d’accident de treball, a l’entendre complerts els requisits exigits en l’article 156.2.e) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

2. Aquesta previsió s’aplicarà als contagis de virus SARS-CoV2 produïts fins al mes següent a la finalització de l’estat d’alarma, acreditant aquest extrem mitjançant el corresponent comunicat d’accident de treball que s’ha d’haver expedit dins el mateix període de referència.

3. En els casos de mort, es considerarà que la causa és accident de treball sempre que la mort s’hagi produït dins dels cinc anys següents a el contagi de la malaltia i derivat de la mateixa, de conformitat amb el que disposa l’article 217.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Fins ara aquest tipus de contingències es consideraven de caràcter comú assimilades d’accident de treball a l’efecte d’incapacitat temporal i ara venen a considerar-se contingència professional derivada d’accident de treball, el qual suposa una major cobertura per els casos en què aquest ,alaltia causi incapacitat permanent o la mort per a aquests treballadors.
Entrada en vigor: 2020.05.28.