El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) i l’Institut Nacional d’Estadística (INE) han subscrit un conveni per a la posada en marxa d’un Sistema de Certificat Mèdic de Defunció Electrònic que permetrà la gestió segura i eficient dels procediments privats i públics en què intervinguin aquest tipus de certificats.

El passat mes de desembre, el president del CGCOM, Dr. Serafín Romero Agüit i el president de l’INE, Juan Manuel Rodríguez Poo van signar aquest acord amb l’objecte de delimitar l’àmbit d’actuacions d’ambdues parts en relació amb la posada en marxa d’un certificat mèdic de defunció electrònic per a ús oficial i fins estadístiques, conveni que ja es troba publicat al BOE.

Per al Dr. Serafín Romero “la relació del CGCOM amb l’INE, des de fa molt temps, està basada en una excel·lent col·laboració en tot el que respecta a el compromís d’una certificació mèdica de defunció de qualitat. Aquest certificat en concret compta amb una configuració i estructura que ha estat elaborada de manera conjunta per les dues entitats. A més, actualment la corporació mèdica assumeix l’encàrrec de custòdia de tots aquests documents oficials en paper amb l’objecte de proporcionar còpies compulsades a aquells ciutadans que ho requereixin. Fruit de la bona relació i la tasca de col·laboració realitzada fins a la data tant el CGCOM com l’INE s’han materialitzat aquest conveni per elaborar en suport electrònic aquest tipus de certificats “.
En els actuals models de certificats mèdics en suport paper no hi ha cap sistema que permeti la comprovació, de forma automatitzada, de la identitat del metge signant del certificat. Aquesta situació impacta de manera negativa en el valor i en la funció d’aquest acte mèdic, de manera que s’ha considerat necessari procedir a la implementació de Certificats Mèdics de Defunció en suport electrònic, fiables i interoperables per tal de permetre la gestió segura i eficient dels procediments privats i públics en què intervinguin aquest tipus de certificats.

El CGCOM, com a corporació de dret públic, és l’únic organisme autoritzat per editar i distribuir els impresos dels certificats mèdics oficials, de conformitat amb l’article 58 dels Estatuts Generals de l’Organització Mèdica Col·legial (aprovats Reial Decret 1018/1980, de 19 de maig). Entre les classes de certificats oficials, segons l’article 59. 3r dels esmentats Estatuts, hi ha el «certificat mèdic de defunció, que s’utilitzarà per acreditar aquella, amb la forma, requisits i efectes assenyalats en les lleis i reglaments vigents».

L’INE és l’organisme encarregat de l’elaboració i execució dels projectes estadístics que li siguin encomanats en el Pla Estadístic Nacional, entre els quals es troben l’Estadística de Defuncions i la de Defuncions segons la causa de mort. Per a l’elaboració de les dues estadístiques l’INE utilitza el Butlletí Estadístic de Defunció que va unit al Certificat mèdic de defunció.

Mitjançant la signatura d’aquest conveni, les parts pretenen col·laborar en la implantació d’un model Certificat mèdic de defunció Electrònic (CMDe) d’ús conjunt i d’establir una nova forma d’actuació, en el marc de la delimitació de competències descrites, de manera que un únic instrument serveixi per fer la inscripció de la defunció en el Registre Civil i faci la funció de qüestionari estadístic necessari per elaborar les estadístiques de el Moviment Natural de la Població i de Defuncions segons la Causa de Mort subjectes a la Llei de la funció Estadística Pública.

A més, el CGCOM té delegat per l’INE la custòdia dels certificats mèdics de defunció i la funció de facilitar l’accés de familiars de la víctima mortal a les dades que els siguin d’interès, en virtut de les competències recollides en els seus Estatuts, aprovats per Reial Decret 300/2016, de 22 de juliol, que recullen que li correspon la funció de «cooperar amb els poders públics de l’Estat en la formulació de la política sanitària i dels plans assistencials i en la seva execució, participant en l’elaboració de totes les disposicions afectin o es relacionin amb la promoció de la salut i l’assistència sanitària, col·laborant en l’assoliment d’interessos comuns, participant en òrgans consultius i tribunals d’oposició i altres proves selectives, així com en l’elaboració d’informes, estadístiques i altres assumptes.

Informació i conveni publicats al BOE Disposició 350 de BOE núm. 8 de 2021