Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, la Junta Electoral ha proclamat als candidats a la presidència, tresoreria i vicesecretària general del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM).

Com candidats a la Presidència s’ha proclamat a Dr. Pablo Lázaro Ochaita, especialista en Dermatologia Mèdic Quirúrgica i Venereologia i col·legiat al Col·legi de Metges de Madrid, a Dr. Tomás Cobo Castro, especialista en Anestesiologia i Reanimació, col·legiat d’Col·legi de Metges de Cantàbria i actual vicepresident primer del CGCOM; la Dra. Luisa María González Pérez, especialista en Anestesiologia i Reanimació, col·legiada del Col·legi de Metges de Madrid i actual vicepresidenta d’aquest col·legi i a Dr. Serafín Romero Aguit, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, col·legiat en el Col·legi de Metges de Còrdova i actual president del CGCOM.

Com candidats a la Tresoreria s’ha proclamat a Dr. Enrique Guilabert Pérez, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, col·legiat i actual president del Col·legi de Metges de Segòvia, i a l’Dr. Jeroni A. Fernández Torrent, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, col·legiat de el Col·legi de Metges de Lugo i actual tresorer del CGCOM.

Com candidats a la Vicesecretaria General s’ha proclamat a la Dra. Concepció Pilar Ferrer Novella, especialista en Oftalmologia i col·legiada i actual presidenta del Col·legi de Metges de Saragossa, i a la Dra. Maria Rosa Arroyo Castell, especialista en Oftalmologia, col·legiada del Col·legi de metges de la Corunya i actual vicesecretària general del CGCOM.

L’ordre en què apareixen els noms dels candidats proclamats deriva del sorteig que figura en l’art. 5.3 del Reglament sobre Procediment Electoral de Consell General. Segons el calendari electoral establert, les votacions es celebraran el proper 27 de febrer.

Aquest procés electoral es regeix de conformitat amb els Estatuts Generals de l’Organització Mèdica Col·legial (aprovats per Real Decret 1018/80, de 19 de maig); els Estatuts de el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (aprovats per Real Decret 300/2016, de 22 de juliol); la Llei 2/1974, de 13 de febrer i la 74/1978 de 26 de desembre sobre Col·legis Professionals, així com amb el Reglament de Procediment Electoral, aprovat per l’Assemblea General del Consell de Col·legis Mèdics de 26 i 27 de gener de 2007.