El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona fa seu el posicionament del Fòrum de la Professió Mèdica (FPME) en relació al debat generat entorn de la publicació d’interpretacions sobre el Reial Decret 954/2015 de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà. En la línia del que ha expressat el Fòrum, el Col·legi considera que en la normativa vigent “queda perfectament delimitat el camp d’actuació i les competències de les dues professions respecte a les responsabilitats de metges i d’infermeres, en relació amb els medicaments subjectes per Llei a prescripció mèdica”.

Del posicionament es pot concloure que:

  1. La prescripció de medicaments subjectes a prescripció mèdica és inseparable del diagnòstic, l’aprenentatge del qual s’adquireix fonamentalment en els estudis universitaris del grau de medicina, durant l’activitat formativa postgraduada i amb l’activitat assistencial tutelada. I, en conseqüència, només és competència del metge i, si s’escau, de l’odontòleg i el podòleg en l’àmbit de les seves respectives professions.
  2. L’article 3.2 del R.D. és coherent amb la Llei, amb l’ordre públic, amb l’equitat, amb la bona fe, amb el sentit comú i amb el dictamen que sobre el projecte de la norma va emetre preceptivament el Consell d’Estat.
  3. En defensa de la millor protecció de la salut i de la seguretat de l’atenció als pacients, els metges han de registrar sempre a la història clínica les decisions i ordres de tractament que són de la seva competència, així com també han de emetre-les i traslladar-les formalment al professional d’infermeria. En cap cas han d’assumir funcions que no els hi corresponen.
  4. Alguns metges s’han posat en contacte amb el COMT posant de manifest les dificultats per a l’exercici de la professió com a conseqüència dels posicionaments de determinats grups d’infermeria, que reclamen la documentació escrita de les ordres i que fins ara haurien estat donades i assumides verbalment.

    La coordinació dels equips, l’establiment de les ordres i el seu compliment és competència dels centres a qui correspon la resolució dels conflictes que s’hi posen de manifest. No obstant, el Col·legi es posa a disposició de tots els metges per resoldre les qüestions que puguin ocasionar-se.
  5. La corporació advoca per la bona relació i treball en equip de tots els professionals sanitaris, en el marc dels principis de l’atenció integral de salut i per la continuïtat assistencial que estableix la LOPS, cada un en les funcions i competències que li corresponen, per oferir la millor qualitat sanitària als pacients.