Durant la sessió, es va aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses, el balanç de  situació corresponent a l’exercici econòmic 2021 i l’informe d’auditoria dels comptes anuals. Els compromissaris també van aprovar el projecte de reforma i canvi d’ús de la segona planta de la seu del COMT a Reus.

La sala Dr. Santiago Mallafré va acollir una nova Assemblea de Compromissaris en format telemàtic. El primer punt del dia, Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior es va aprovar per unanimitat i es va donar pas al segon punt de l’ordre; l’informe de presidència. El president del COMT, el doctor Sergi Boada, va donar compte de tota l’activitat mantinguda durant aquest temps en el seu informe i, després, es va donar pas a la presentació del projecte de reforma y canvi d’ús de la segona planta de la seu del COMT a Reus. 

Aquest punt va ser presentat per la vicepresidenta segona, la Doctora Mireia Garcia-Villarrubia. La doctora Garcia-Villarrubia va fer un recorregut històric per la seu i va presentar el projecte que contempla la reforma de la planta baixa i la creació, a la planta superior de la instal·lació, d’un espai anomenat COMT living que comptarà amb 5 habitacions així com diversos espais com banys, menjador pensat per a estudiants de medicina o MIR. Els compromissaris van aprovar la reforma, amb el canvi d’ús de la planta 2a d’acord amb la proposta presentada, per 45 vots a favor, 16 en contra i 9 abstencions.

El tercer punt de l’ordre del dia era el referent a la presentació i aprovació de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses, el balanç de  situació corresponent a l’exercici econòmic 2021 i l’informe d’auditoria dels comptes anuals. Cori Ribas, encarregada del departament financer, va presentar aquest punt i, un cop finalitzat, es va donar la paraula a la Sra. Marta Pons, auditora de l’empresa ETL & AOB Auditores, que va realitzar la presentació de l’informe de l’auditoria del COMT sense cap inconvenient. El punt es va aprovar per 70 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

L’informe de secretaria va ser el darrer punt a tractar en l’Assemblea. El secretari del COMT, el doctor Manuel Carasol, va presentar el seu informe on destaquen les xifres obtingudes sobre moviment col·legial, les dades relatives al PAIMM o  la informació presentada sobre assessoria jurídica on s’explica tot el procediment d’un IR (Informe Reservat).