El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat aquest dijous, en el ple de Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, un document d’Actuacions de resposta coordinada per fer front a la pandèmia per Covid-19

 

Es tracta d’un marc de criteris comuns per a la interpretació dels indicadors epidemiològics, acordat tècnicament per totes les CCAA. Està dirigit a garantir la coordinació suficient entre territoris, possibilitant que les CCAA prenguin les mesures complementàries que considerin oportunes.

El text té com a objectiu permetre a cada CCAA avaluar el risc, establir un nivell d’alerta i adoptar mesures proporcionals, adaptables a la situació i al context de cada territori. Indicadors de transmissió Per a això, s’inclouen indicadors de transmissió (incidències, positivitat i traçabilitat), d’utilització dels serveis sanitaris (ocupació hospitalària i d’UCI) i indicadors complementaris que ajuden a avaluar el risc.

Tots ells s’han seleccionat per la seva utilitat per capturar els aspectes més importants de la situació epidemiològica i les capacitats de resposta. En cada un d’aquests indicadors, s’estableixen llindars per determinar si el risc és baix, mitjà, alt o extrem. En tot moment, aquests llindars es basen en l’evidència científica, els estàndards internacionals i l’experiència acumulada per les administracions sanitàries.

Els llindars s’aniran ajustant a mesura que es disposi de més evidència científica a nivell nacional i internacional.

 

Quatre nivells d’alerta

Els indicadors s’han d’interpretar sempre en el seu conjunt, de manera dinàmica, valorant específicament tant la tendència com la velocitat. Així, la combinació del resultat dels indicadors posicionarà a cada territori en un nivell d’alerta, de l’1 a el 4.

Aquests s’aniran aplicant tant en escenaris d’augment de risc com de reducció, seguint criteris de prudència. En aquest cas es recomana incrementar el nivell d’alerta quan la situació estigui prou consolidada, però per disminuir-lo, caldrà que els indicadors romanguin en un nivell de risc menor durant almenys 14 dies. Finalment, el document proposa actuacions a instaurar a cada unitat territorial que hagi estat avaluada en els nivells d’alerta de l’1 a al 3.

Per a aquells territoris situats en un nivell d’alerta 4, a més de les actuacions recollides en el nivell 3, s’estableixen mesures excepcionals, que poden requerir l’activació del mecanisme previst per als estats d’alarma, excepció i lloc.

Seran les comunitats autònomes les que decidiran quan i quines mesures s’apliquen. Abans de la seva implantació, han d’informar d’això al Ministeri de Sanitat. De forma coordinada amb el Ministeri, revisaran de manera periòdica la situació epidemiològica per valorar, mantenir o modificar el nivell d’alerta i les mesures aplicades. Cada comunitat autònoma haurà de vigilar amb especial atenció els indicadors del seu territori en entorns d’especial vulnerabilitat com els sociosanitaris i enfortir les capacitats de resposta a la zona afectada, incloent protocols de vigilància i d’atenció en aquests àmbits.

El document d’Actuacions de resposta coordinada pel control de la transmissió de Covid-19 és un desenvolupament tècnic de el Pla de Resposta Primerenca en un escenari de control de la pandèmia, que va aprovar el Consell Interterritorial de la SNS el 16 de juliol, i que es s’ajusta a la situació epidemiològica de cada moment.