El document analitza les situacions d’aplicació: en cures post quirúrgiques quan impliquen el risc d’arrancar-se una via o tirar-se del llit; comportaments amb moviments irreflexius, incontrolats, desordenats, que no puguin ser controlats per procediments farmacològics, i en situacions de risc per caiguda del llit, entre d’altres. Segons la Comissió Central de Deontologia de l’OMC, la contenció mecànica de pacients és un conjunt de mesures de caràcter preventiu i terapèutic i de cures que limiten o impedeixen la mobilitat de part o de la totalitat del cos. Tenen com a finalitat la seguretat i protecció del pacient que pateix un quadre d’agitació psicomotora o que no és capaç de controlar voluntàriament els seus moviments, fet que pot originar conductes lesives per si mateix o per altres persones. Per llegir la declaració completa, premeu aquí.

L’Assemblea General de l’OMC també ha aprovat un informe que assenyala l’important paper del metge com a garant dels drets dels menors. El document comença fent una introducció on es posa de manifest que el consentiment del pacient, que és font de conflictes en nombroses circumstàncies, s’accentua si el pacient és menor d’edat, per les “limitacions a la seva capacitat de consentir” perquè, encara que està regulat per nombroses normes legals i deontològiques, aquestes no aconsegueixen aclarir degudament els conflictes que en la pràctica es plantegen. D’aquesta manera, l’informe afirma que tenint en compte que no existeix una normativa específica precisa sobre el consentiment del menor d’edat en l’assistència sanitària i que la doctrina es fonamenta en el grau de maduresa del mateix per acceptar o rebutjar un determinat acte mèdic, serà als pediatres i metges en general a qui correspondrà verificar i acreditar si el menor reuneix les condicions de maduresa necessàries o si, contràriament, s’ha de requerir el consentiment dels seus representants legals. La declaració completa, aquí.

A més, l’Assemblea també va renovar set dels dotze membres que componen la Comissió Central de Deontologia de la Corporació. D’un total de 69 candidatures presentades a proposta del diferents Col·legis de Metges, la votació es va realitzar sobre les 43 que reunien els requisits establerts. Els escollits són: Dr. Diego Murillo, proposat pel Col·legi de Metges de Pontevedra, Dr. Manuel Fernández, proposat pel Col·legi de Metges de Badajoz, Dr. Ángel Hernández, proposat pel Col·legi de Metges de Jaén, Dr. Jacinto Bátiz, proposat pel Col·legi de Metges de Bizkaia, Dr. Enrique Villanueva, proposat pel Col·legi de Metges de Granada, Dr. Juan A. Pérez, proposat pel Col·legi de Metges de Balears i Dr. Agustín Zamarrón, proposat pel Col·legi de Metges de Burgos.

D’aquests set membres, renova la seva permanència per quatre anys més a la Comissió el Dr. Diego Murillo, que se suma als cinc membres que formen part de la Comissió: els Drs. Manuel García (Málaga), Joan Monés (Barcelona), Julio García (Castellón), María Castellano (Jaén) i Antonio Labad, del Col·legi de Metges de Tarragona.