La vacunació contra la grip (VAG) és la mesura preventiva més eficaç disponible actualment. Tot i això, les cobertures assolides en els principals grups de risc que cal vacunar, actualment són baixes i no s’aconsegueix complir les recomanacions de les principals institucions internacionals. Per tal de millorar aquestes cobertures és important la participació dels professionals sanitaris en la recomanació de la vacunació i com a transmissors d’informació certa i concisa sobre els beneficis i les limitacions de la VAG, així com per rebatre mites i falses creences.