Davant el necessari escenari d’acords per a la “reconstrucció” social i econòmica provocat per la crisi sanitària de la Covid-19, els consells generals de Dentistes, Infermeria, Farmàcia, Fisioteràpia, Logopèdia, Medicina, Òptics-Optometristes, Podologia, i Veterinària, reunits per videoconferència el passat 30 de juny, van avaluar la situació actual del nostre sistema sanitari i de les professions sanitàries i van consensuar el següent posicionament:

● La pandèmia de la COVID-19 ha evidenciat totes les debilitats del nostre Sistema Nacional de Salut (SNS) i ha deixat visible algunes de les urgents actuacions a posar en marxa per reconduir la nostra Sanitat als nivells que presentava fa una mica més d’una dècada. L’escàs pressupost dedicat a salut pública (menys de 2% de l’total de la despesa sanitària) ia la Sanitat a Espanya, l’escàs desenvolupament de la Llei de 2011 de Salut Pública,, la manca de priorització que s’ha donat en l’agenda política a la Sanitat en el seu conjunt (nou ministres i els seus corresponents equips des de 2008), han produït una situació que no pot tornar a repetir-se. Revertir el que s’ha exposat anteriorment s’ha de prioritzar en un esperat i anhelat Pacte per la Sanitat.

● Cal un gran acord pel finançament suficient del nostre SNS. Un finançament estable i consolidat fiscalment, coherent amb els principis de cohesió territorial, igualtat i equitat en l’accés a les prestacions sanitàries. Incrementar el percentatge del PIB que destinem a Sanitat per sobre del 7% ha de ser un objectiu prioritari. Injectar una quantitat econòmica, d’acord a la necessitat actual, que tingui com a objectiu essencial el consolidar l’ocupació sanitària, els canvis estructurals i organitzatius s’ha de fer de manera URGENT i la disponibilitat de les prestacions, com és el cas, dels medicaments que requereix la població.

● Advoquem per una aposta que impulsi el lideratge del Ministeri de Sanitat, amb un sistema renovat de compromís i lleialtat amb les comunitats autònomes a través d’un sistema d’agències cogovernat i cogestionat. Les polítiques de salut pública, d’avaluació sanitària, de garanties públiques, del medicament, etc. s’han de prioritzar.

● El nostre reconeixement als companys i companyes morts com a conseqüència de la infecció pel virus SARS-Cov-19. El nostre ànim a tots els que encara es troben afectats per la mateixa i intentant superar les complicacions derivades. I el nostre orgull i admiració als milers i milers de professionals sanitaris que segueixen donant el millor de la seva professió. Sempre en la nostra memòria.

● En el marc actual s’han d’analitzar, amb criteris rigorosos, les actuals prestacions sanitàries i considerar seriosament la inclusió en la cartera de serveis d’aquells tractaments bàsics a causa de l’impacte que té la seva exclusió de la sanitat pública, en termes de morbiditat, qualitat de vida i manca d’equitat.

● Ningú podrà discutir, després de la situació viscuda, que els professionals sanitaris constitueixen la pedra angular de l’SNS. Sense el seu compromís, vocació i esforços seria impensable tenir una assistència com la que gaudim. Es fa obligat una política d’Estat de Recursos Humans en Salut, que garanteixi ocupació de qualitat, drets retributius basant-se competència, dedicació i responsabilitat, així com un desenvolupament professional d’acord amb la situació actual.

● Totes les professions reunides en aquesta trobada han prioritzat l’Atenció Primària com el nivell assistencial a reforçar. Una política de recursos humans que doni cabuda a totes les professions sanitàries responsables de la realització de les prestacions sanitàries incloses a la cartera de serveis de l’SNS, en un treball en equips multidisciplinaris, amb autonomia de gestió, des d’una visió comunitària, preventiva i social, amb una aposta pressupostària sobre el 25% de la despesa sanitària pública, inclosa també la despesa pública en medicaments i productes sanitaris.

● La pandèmia per la COVID-19 ha deixat de manifest l’abandó de la Salut Pública a Espanya. Es fa essencial el desenvolupar la Llei General de Salut Pública (2011) així com augmentar els recursos humans en l’entorn de la prevenció i utilitzar tots els recursos professionals i assistencials disponibles, com són entre altres, els establiments sanitaris.

● Tenim davant nostre un enorme repte en el camp de les Residències de Majors i en l’atenció a la gent gran en general. L’hi hem com a societat. Hem de caminar cap a una necessària i obligada atenció sociosanitària. Més salut als anys i una millor atenció social. Es fa imprescindible la planificació conjunta, les infraestructures compartides i la implicació dels serveis sanitaris públics en l’atenció sanitària a les Residències de Majors, amb la col·laboració dels professionals responsables de garantir la prestació farmacèutica.

● Hi ha grans desafiaments que no podem demorar: l’abordatge de les malalties no transmissibles i que s’enquadren en l’anomenada atenció a la cronicitat que és responsable d’un elevada despesa sanitària, els problemes derivats de l’entorn i del canvi climàtic, la resistència als antibiòtics que serà la causa més important de mortalitat a Europa el 2050, i com no el fer front a les infeccions que en forma d’epidèmia i/o pandèmies ens tornin a afectar (coronavirus, Ebola, grip, etc.) es fa necessari el crear una Agència específica per a aquests grans reptes.

● Davant d’aquesta situació descrita reclamem un cop més de les nostres autoritats el reconeixement com a representants de les professions sanitàries de la nostra participació en les grans decisions que afecten les professions en particular i al sistema sanitari en general.

● Així mateix, expressem la nostra creixent preocupació per l’excessiu relaxament de la població en el compliment de les mesures preventives contra la COVID-19. De res hauran servit tants esforços, tanta dedicació i tants sacrificis si no som capaços d’implementar les mesures que fins a la data presenten més evidències científiques davant d’una infecció sense precedents. Fem una crida perquè la distància física, l’ús de mascaretes, la higiene de mans i altres recomanacions que estableixin les autoritats sanitàries siguin pràctica habitual per part de la població, en la que s’ha anomenat “nova normalitat” (Les 3 M: Metros, Mascaretes, Mans.)

● Com no podia ser d’altra manera, volem expressar el nostre reconeixement als companys i companyes morts com a conseqüència de la infecció pel virus SARS-Cov-19. El nostre ànim a tots els que encara es troben afectats per la mateixa i intentant superar les complicacions derivades. I el nostre orgull i admiració als milers i milers de professionals sanitaris que segueixen donant el millor de la seva professió. Sempre en la nostra memòria.