Aquest mes de novembre ha entrat en vigor el Decret 151/2017de 17 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639926.pdf

Els centres i/o consultes que ja disposin de la corresponent autorització de funcionament no hauran d’adaptar-se a la nova normativa excepte el supòsit que modifiquin la seva cartera de serveis, es traslladin o per aquells centres que, en funció de la seva tipologia, es requereixi la renovació de l’autorització.

Els centres i/o consultes de nova creació o aquells que ja estiguin en funcionament i no disposin de l’autorització de funcionament ho hauran de fer d’acord amb la nova normativa malgrat que portin anys de funcionament.

La nova regulació suposa una  important modificació, exigint ara alguns criteris no escrits que el Departament de Salut ja venia aplicant i ampliant, alhora, els requisits i garanties amb el propòsit d’oferir una major seguretat i qualitat de l’assistència sanitària prestada als ciutadans. Per contra, aquests nous requeriments suposen noves obligacions pels titulars dels centres sanitaris i/ o consultes mèdiques, com per exemple, la figura responsable assistencial del centre, nous requisits dels espais i instal·lacions, protocols i/o manuals escrits de procediments o control de l’activitat sanitària i pels professionals del centre o l’exigència d’una assegurança de responsabilitat civil d’explotació per danys a tercers -a part de la responsabilitat civil professional-.

Es manté, en tot cas, la delegació al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de les funcions de tramitació d’expedients d’autorització de determinades consultes segons el conveni signat entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya del 30 d’abril del 2015.

Podeu consultar els nous requisits pels centre i/o consultes al text del Decret. Properament publicarem una guia resum. Atesa la situació particular de cada consulta o centre, us recomanem que abans d’iniciar qualsevol tràmit, consulteu amb el Col·legi.