Destinataris

Els beneficiaris seran aquells col·legiats i col·legiades del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona o la seva família més propera (els seus cònjuges, pares i fills). Es condició indispensable que el col·legiat o col·legiada estigui al corrent de pagament de les quotes col·legials i porti més d’un any de col·legiació.

 

Consideracions d’accés al Programa de Protecció Social

Els sol·licitants hauran d’omplir total i degudament el full de sol·licitud específic per a cada tipus de prestació sol·licitada en el format i extensió indicats, així com aportar la documentació annexa complementària indicada per a cadascuna de les ajudes.

Cal recordar que totes les prestacions tant econòmiques com en espècie estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renta.

També cal recordar que les quantitats de les diverses prestacions, poden variar cada any, en funció del pressupost i del numero de sol·licituds

 

Condicions de accés a la cartera de serveis, ajudes i prestacions

L’accés als serveis, ajuts i prestacions queda condicionat al nivell d’ingressos del nucli familiar de convivència del sol·licitant.

Els límits queden establerts en:

 • En el cas dels serveis, ajuts i prestacions en matèria d’atenció social i a la dependència s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos del nucli familiar no superi els 60.000€ anuals. En el cas que el beneficiari visqui sol o a una Residència el nivell d’ingressos aleshores no pot superar els 30.000€ anuals.
 • En el cas de serveis, ajuts i prestacions en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i l’activitat professional, s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos del nucli familiar no superi:
  • Els 50.000 € anuals (en unitats familiars de fins a 2 fills)
  • Els 60.000 € anuals (en unitats familiars de fins a 3 fills)
  • Els 70.000 € anuals (en unitats familiars de fins a 4 fills)
  • Els 80.000 € anuals (en unitats familiars de fins a 5 fills)
  • Els 90.000 € anuals (en unitats familiars de més de 5 fills)

Amb l’excepció de:

 • El pack-bebè, el suport al Mir, les prestacions educacionals i l’ajuda per defunció no estan subjectes al nivell d’ingressos del nucli familiar.
 • Les famílies que tinguin un fill amb discapacitat, per temes d’Ajuts de Conciliació Familiar, no estaran afectades pels barems anteriors.
 • Les prestacions que tinguin els seus propis límits econòmics.