Consulti l’estudi complet sobre la percepció de l’eutanàsia entre el colectiu de metges clicant aquí

 

Tenint en compte el debat social que s’està plantejant actualment a la societat, al voltant del final de la vida, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) va decidir realitzar una enquesta sobre aquesta qüestió, de manera anònima, entre els seus col·legiats, per la qual cosa va contractar els serveis de CERES, empresa dedicada a investigacions sociològiques, per tal de garantir d’aquesta manera, la privacitat dels enquestats.

L’enquesta es va elaborar a partir de la realitzada fa uns mesos pel Col·legi Oficial de Metges de Biscaia, sobre l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit, si bé aquesta va ser modificada per tal de conèixer també l’opinió dels metges col·legiats a la província de Tarragona, sobre les cures pal·liatives i no només la seva opinió sobre l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit, que són els criteris més polèmics en el debat relacionat amb el final de la vida.

No podem oblidar que els metges, no només hem de servir a la societat, sinó que en formem part i per tant hem de respectar el marc legal que la nostra societat determina, preservant, però, la nostra consciència ètica individual, com qualsevol altre ciutadà.

Les cures pal·liatives proporcionen una atenció integral als pacients amb una malaltia, en situació terminal, on és primordial el control de símptomes, especialment el dolor, així com l’abordatge dels problemes psicològics, socials i espirituals. Tenen per objecte preservar la millor qualitat de vida possible, fins al final de la vida del pacient.

L’eutanàsia comprèn les actuacions que: a) produeixen la mort dels pacients de forma directa; b) es realitzen a petició expressa, reiterada en el temps i informada dels pacients en situació de capacitat; c) ocorren en un context de sofriment, entès com a “dolor total”, a causa d’una malaltia incurable que el pacient experimenta com inacceptable i que no ha pogut ser mitigat per altres mitjans, per exemple, per cures pal·liatives. d) Són realitzades per professionals sanitaris que coneixen els pacients i mantenen amb ells una relació clínica significativa.

El suïcidi mèdicament assistit, és l’ajuda mèdica per a la realització d’un suïcidi, davant la sol·licitud d’un malalt, proporcionant-li els fàrmacs necessaris perquè ell mateix se’ls administri.

• El qüestionari, que consisteix en dinou preguntes tancades i una oberta, es va enviar per correu electrònic als col·legiats (3.325) perquè contestessin entre el 7 de maig i 12 de juny de 2019, si bé prèviament el COMT va enviar un correu electrònic als seus col·legiats, així com a les gerències de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, gerències i direccions mèdiques dels hospitals i àrees d’atenció primària de la província. A tots ells els agraïm la seva col·laboració.

L’enquesta va ser contestada per 715 col·legiats (el 21,5% de la colegiación). A més, es va establir un grup control, aleatori, de 300 metges dels quals van contestar 76. Els resultats de tots dos grups van ser sensiblement homogenis des del punt de vista estadístic.

L’informe complet dels resultats de l’enquesta es publicarà a la pàgina web del COMT.

Com a resultats més significatius exposem els següents:

En relació a les cures pal·liatives:

  • el 97% dels metges consideren que s’ha de garantir el dret a les cures pal·liatives i un 2% estan bastant d’acord.
  • el 82% considera que ha d’estar garantit el dret a morir en companyia del seu entorn familiar i el 16% està bastant d’acord.
  • el 48% considera que s’ha de garantir el dret a escollir el moment de morir i el 35% està bastant d’acord.
  • Respecte a si actualment tothom té garantit l’accés a les cures pal·liatives, el 19% estan d’acord i el 47% bastant d’acord.

Dels comentaris aportats en referència a les cures pal·liatives: a) els hi ha que expressen el dret a les cures pal·liatives; b) els que creuen que aquestes haurien de ser la solució abans que l’eutanàsia; c) els que consideren que el bàsic és disposar d’aquests serveis i que es duguin a terme de forma generalitzada.

En relació a l’eutanàsia:

  • El 91% considera que és un tema que s’ha de debatre en el conjunt de la societat.
  • Pel que fa a la regulació per llei de l’eutanàsia: el 76% dels metges, consideren que sí, amb total seguretat i un 15% que probablement sí.

Pel que fa a la regulació per llei del suïcidi mèdicament assistit: el 62% considera que sí, amb total seguretat i el 22% que probablement sí.

Dels comentaris aportats pels col·legiats en referència a les consideracions que cal tenir en compte en el moment de regular l’eutanàsia i / o el suïcidi mèdicament assistit estan: la importància del testament vital, la necessitat de contemplar l’objecció de consciència i la necessitat d’avaluar individualment cada situació.

Pel que fa a la sol·licitud d’objecció de consciència:

  • Respecte a l’eutanàsia: un 15% la sol·licitaria amb total seguretat i un 16% probablement la sol·licitaria.
  • Respecte al suïcidi mèdicament assistit: un 18% la sol·licitaria amb total seguretat i un 21% probablement la sol·licitaria.

Pel que fa al dret, per llei, dels professionals sanitaris a negar-se a algun dels dos supòsits:

  • El 55% dels metges consideren que el metge hauria de tenir dret per llei a negar-se a dur a terme l’eutanàsia i el 33% ho afirmen com a probable.
  • El 59% afirmen el dret a què pugui negar-se el metge a participar en un cas de suïcidi mèdicament assistit i un 33% contesta que probablement sí.

Segons el que s’ha exposat, seria aconsellable que la ciutadania prengués consciència de la importància que té el que cada ciutadà pugui manifestar la seva opinió, respecte a aquesta qüestió tan fonamental, com és el plantejament personal quan s’arriba al final de la vida, sobretot si arribada aquesta situació ja no pot conscientment manifestar-se. És per això que el COMT recorda que qualsevol ciutadà pot sol·licitar al seu metge de família el seu desig d’implementar el document de voluntats anticipades i al mateix CAP ho podrà efectuar.

El COMT considera que el debat de l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit, afecta tota la societat però també era important conèixer l’opinió dels metges del Camp de Tarragona perquè d’aquesta forma el COMT pugui posicionar-se, institucionalment, d’acord amb l’opinió dels seus col·legiats.