L’Assemblea General substituirà l’Assemblea de Compromissaris

L’Assemblea de Compromissaris va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior amb l’informe de presidència. El doctor Sergi Boada, president de la Institució, va exposar els esdeveniments i decisions més rellevants des de l’última assemblea celebrada. Especialment, va destacar els avanços en la línia estratègica dels serveis al col·legiat i la seguretat jurídica, així com la transparència a través de la publicació i l’entrada en vigor dels estatuts, tot evidenciant la representació territorial.

A més, es van abordar temes com la necessitat d’actualitzar i modernitzar el procediment electoral per dotar-lo de major transparència recalcant l’important pas de transformar l’òrgan de l’Assemblea de Compromissaris en una Assemblea General, consolidant-la com a l’òrgan suprem de la Corporació.

El Dr. Boada també es va referir al fet que s’havia assolit el 100% del programa electoral alhora que el 90% del pla estratègic previst, posant així la Institució en disposició d’afrontar els nous reptes de futur i manifestant la voluntat de continuar comptant amb la seva confiança per seguir desenvolupant i encarant nous projectes.

Després va ser el torn del punt número 3 de l’ordre del dia; Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses, i el balanç de situació corresponent a l’exercici econòmic 2023. La responsable financera del COMT, la senyora Cori Ribas, detallava la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses i balanç de situació de l’exercici 2023 amb un resultat final de superàvit per un import de 128.089,92 euros.

També es detalla, per la mateixa, el contingut del balanç de situació de l’exercici 2023 amb un total d’actiu i passiu per valor de 1.858.147,88 euros.

Tenint en compte la modificació i reducció de la quota col·legial a partir del mes d’abril de 2023 amb 89 € el trimestre, es fa especial èmfasi als esforços econòmics i financers que s’han realitzat, aconseguint estalvi en despeses de representació, reestructuració de recursos humans i/o renegociació amb els proveïdors, així com l’obertura de noves línies d’ingressos.

El punt es va aprovar per unanimitat per tots els presents: 49 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Tot seguit, el secretari del COMT, el doctor Manuel Carasol, va detallar el seu informe i va donar pas al punt número 4 de l’ordre del dia; la memòria anual de 2023.

Durant aquest, es va donar explicació de la renúncia del càrrec de President i membre de la Comissió Dentològica del Dr. Joaquin Escribano i el consegüent nomenament de President al Dr. Eduard Corbella. També es va esmentar la incorporació com a Vocal de la Dra. M. Teresa Mateu Galabert.

El Dr. Carasol va posar èmfasi en les estadístiques sobre les agressions i en la importància de notificar-les, ja que l’increment en aquestes xifres indica una millor comptabilització. Durant l’any 2023, a Tarragona, les agressions van augmentar un 9,6%, amb un increment del 29% en el cas de les dones. Es va destacar que els metges joves són els que més sovint en són víctimes. L’Atenció Primària continua sent, un any més, l’àmbit laboral més afectat. El Dr. Carasol va subratllar un missatge clau: les agressions no es limiten únicament a l’àmbit físic, sinó que també prenen altres formes com amenaces, insults, vexacions, coaccions, entre d’altres. Així mateix, va subratllar la importància de mantenir la pràctica de notificar-les tan diligentment com fins ara, ja que és de vital importància.

Tenint en compte que la comunicació i la transformació tecnològica ha estat un dels eixos de referència, una de les dades més rellevants és que el 46% dels correus electrònics enviats són oberts pels col·legiats, indicant un alt nivell d’interacció i participació en el contingut.

El Secretari destacava també la consolidació de la posició del Col·legi de Metges com a referent en matèria de salut a la província de Tarragona, amb més de 10 mil visualitzacions i més de 35 aparicions en diversos mitjans de comunicació, incloent-hi ràdios, televisions, premsa i plataformes digitals, ja que ara s’interpel·la la Institució per tractar els principals temes sanitaris que succeeixen al territori.

Fent un repàs de l’activitat que s’ha realitzat durant aquest any per tal de posicionar i potenciar la imatge del COMT, tant per a la nostra col·legiació, les institucions i la ciutadania, ha estat molt intensa. Hem tingut contingut transcendent, entre els quals destaquen la inauguració de les reformes de les nostres seus de Reus i Tortosa, la inauguració del COMTLiving, la segona edició de la Tarraco Health Race o els Premis COMT. La presència activa en els nostres canals de comunicació han generat aparicions a mitjans de comunicació (entrevistes, articles d’opinió, notícies, entre d’altres) que, gràcies al clipping, ens permeten valorar aquesta presència i ressò als mitjans de comunicació en impacte econòmic, el qual el podem valorar en prop de 300.000€, mostrant un increment anual del 9%.

Aquesta darrera Assemblea de Compromissaris marca el començament del nou eix d’organització corporativa i de les properes Assemblees Generals, a les quals tots els col·legiats amb dret de participació podran assistir. D’aquesta manera, s’obren les portes a la participació de tota la col·legiació en aquest òrgan, que es reunirà, com a mínim, dues vegades a l’any.