Definició

Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a compensar la carència d’ingressos de la unitat familiar com a conseqüència de la mort del metge.

 

Destinataris

Vidus/es de: Metges col·legiats, que hagin estat col·legiats fins al moment de la seva mort. S’inclou en el col·lectiu destinatari la que fou la parella de fet.

 

Funcions

Ajudar en la cobertura de despeses personals en situacions de carència o insuficiència de recursos econòmics o patrimonials.

 

Aportació del PPS COMT

Fins a 761 € al mes.

 

Documentació a lliurar per a la sol·licitud d’alta

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.
 • NIF de la persona beneficiària de la prestació.
 • Llibre de Família.
 • Certification de Vida.
 • Sentència de Tutela, si és el cas. Adjuntar NIF de qui ostenti la mateixa.
 • Certificat de defunció del soci protector mort o d’ambdós progenitors si ho estan.
 • Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:
  • Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar.
   En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.
  • Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la unitat familiar.
 • Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del compte per part de la persona objecte de la prestació

 

Més informació:

Condicions d’accés  

Formulari de sol·licitud  

Model 145  

Sol·licitud de pròrroga anual