La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. 

 La creació de la Fundació de Protecció Social Antonius Musa neix amb l’objectiu de defensar i protegir tant al metge com als seus familiars. El seu àmbit d’actuació és ben divers: Des d’ajudar de forma altruista a persones econòmicament necessitades mitjançant l’atenció de les despeses de llur formació en la medicina i la gestió sanitària, protegir socialment a metges jubilats o malalts a l’atorgament d’ajudes i/o subvencions d’entre altres.

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida i la seva àrea de funcions s’estableix majoritàriament a Catalunya. Tot i això, té capacitat d’actuació en la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta institució es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

 Finalitats fundacionals i activitats

  1. Concedir beques a persones o entitats humanitàries, catalanes, estatals o internacionals, tot col·laborant en la formació professional dels becaris; concedir ajudes gratuïtes a persones econòmicament necessitades, amb la finalitat d’atendre o de contribuir a l’atenció de les despeses de llur formació en la medicina i la gestió sanitària.
  2. La promoció, col·laboració i participació en la protecció social dels metges jubilats, malalts invàlids, vidus/vídues, fills disminuïts físics o psíquics, i orfes de metges o situacions anàlogues i similars destinades a la millora de la qualitat de vida, autonomia personal i/o familiar.
  3. La concessió de premis, beques i ajuts destinats a la realització d’estades de col·laboració de metges en projectes de cooperació internacional.
  4. La concessió de premis, beques i ajuts destinats al desenvolupament i ajuda a la formació dels professionals que ingressin en els programes específics per a la formació de metges especialistes i/o metges interns residents, segons l’especialitat mèdica de la qual es tracti en cada cas.
  5. La prestació d’ajudes i subvencions i altres prestacions orientades a promoure el benestar i la qualitat de vida per mitjà d’activitats de protecció i prevenció de la salut dels metges i/o els seus familiars. Aquesta finalitat es durà a terme amb l’atorgament d’ajudes i prestacions econòmiques periòdiques o úniques que podran ser totals o complementàries i, en el seu cas, per mitjà de la promoció d’activitats concretes de promoció i prevenció de la salut dels metges i/o els seus familiars.
  6. La promoció i execució de mesures encaminades a la millora de les situacions de dependència i a la conciliació de la vida familiar dels metges i/o dels seus familiars. Aquesta finalitat es durà a terme per mitjà d’ajudes i mesures encaminades a millorar aquelles situacions que afectin l’autonomia personal i familiar de situacions vinculades a problemes de salut i/o socials i a la conciliació i ajuda familiar.
  7. Qualsevol altre que el Patronat consideri com a oportuna pel millor compliment de les finalitats pròpies de la fundació, així com les relacionades amb les activitats senyalades. Tanmateix, farà concerts amb altres entitats amb finalitats anàlogues, sempre que es respectin les finalitats essencials de la fundació.