COMUNICAT

El nombre d’apartats a omplir s’ha ampliat modificant parcialment el document. Ara s’ha creat un apartat que fa referència al risc infecciós del cadàver així com un altre que al·ludeix a la possibilitat d’incineració.

 

Omplir el certificat mèdic de defunció de forma correcta és imprescindible per a una bona praxi mèdica. Les darreres modificacions fetes en aquesta partida queden reflectides a continuació.

1. S’han ampliat el nombre d’apartats a emplenar. Els nous figuren al revers del certificat junt amb l’espai reservat a la signatura del facultatiu.

2. L’existència, o no, de risc infecciós en el cadàver s’haurà d’indicar, així com el tipus de malaltia infecciosa. En aquest cas s’haurà d’encabir en algun dels 3 grups reflectits en la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria aprovada el 2018 pel Ministeri de Sanitat.

GRUP I aquells que suposen un risc per a la salut pública i/o professional, ja que el cadàver va patir una malaltia infecto contagiosa. Carbunco; Diftèria respiratòria; Malalties potencialment transmissibles, d’origen conegut o desconegut, que puguin transmetre’s de persona a persona y suposin un risc rellevant per a la salut pública; febres hemorràgiques víriques (per arbovirus, arenavirus, bunyavirus, filovirus, flavivirus, hantavirus i d’altres), així com febres hemorràgiques d’origen desconegut; Febre Q; Pesta pneumònica; Verola y Encefalopaties espongiformes transmissibles humanes.

GRUP II aquells que suposen un risc radiològic per la presència de substàncies o productes radioactius. En aquest cas, cadàvers contaminats per substàncies radioactives i el tractament es farà d’acord amb la normativa de seguretat nuclear.

GRUP III aquells que no pertanyin a cap dels 2 grups anteriors

Pel que fa als cadàvers en casos de COVID-19, el document publicat pel Ministeri de Sanitat relatiu al Procediment per al maneig de cadàvers en casos de COVID-19, inclou els cadàvers afectats per COVID-19 en el GRUP III. Tot i això, aclareix que “el cadàver pot constituir un risc biològic” i proposa “mesures addicionals per al seu maneig amb base a les informacions existents i recomanacions”.

3. Finalment, la modificació referent a la possibilitat, o no, d’incineració. Si hi ha alguna circumstància que pugui condicionar-la: presència de marcapassos, tractament amb isòtops radioactius o existència de pròtesis, cal tenir en compte que les pròtesis actuals no condicionen la incineració del cadàver..

Aspectes a tenir en compte

Clínica i èticament es pot signar un certificat amb criteris de presumpció si, el desenllaç és possible i hi ha compatibilitat entre la informació sobre les circumstàncies de la mort i la seva patobiografía.

No s’han de completar aquells apartats no essencials per a la inscripció registral si no es coneix exactament la veracitat de l’afirmació.

 

Consulta el COMUNICAT del CGCOM sobre l’emplenament del Certificat Mèdic de Defunció